Bezpečnost na sjezdovce

Základní pokyny

Potřebujete pomoct s nástupem na lanovou dráhu? Řekněte si, rádi vám zajistíme asistenci.

Nezastavujte se ve výstupním prostoru lanové dráhy. Děti s výškou menší než 1,25 m mohou být přepravovány pouze s doprovodem. Pokud si nejste jisti svými schopnostmi asistence při nástupu či výstupu, oslovte předem obsluhu lanové dráhy. Dbejte pokynů (piktogramů) k zavření/otevření pojistné brány. Při manipulaci s pojistnou bránou dávejte pozor na spolucestující. Přepravu osob s omezenou schopností pohybu nejprve oznamte obsluze lanové dráhy.

Na sjezdovce platí přednost zespoda. Lyžaři a snowboardisté, kteří jsou nahoře na trati mají přehled, a proto si mohou určit směr jízdy. Směr jízdy musí zvolit tak, aby neohrozili ty, kteří jsou níže.
Děti a začátečníci mají na sjezdovce přednost. Při předjíždění se snažte myslet i na nepředvídatelný pohyb lyžaře před vámi.

Zastavení: Zastavení v úzkých, nebo nepřehledných místech sjezdové trati je nebezpečné. Po pádu musí být trať co nejrychleji uvolněna. Zákaz zastavení platí v celé délce přemostění komunikace.

Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi ostatními lyžaři vzhledem k aktuálním podmínkám a viditelnosti.

Desatero pro chování na sjezdových tratích


Stejně jako na silnici, i na sjezdovce platí pravidla, jakými se mají “účastníci provozu” řídit. Od února 2009 česká legislativa následuje celosvětový trend a tyto pravidla díky usilovné práci Horské služby ČR zařadila do ČSN. Podruhé byste tak jejich znění mohli slyšet až u soudu, proto je opravdu neberte na lehkou váhu!

1. Brát ohled na ostatní lyžaře a snowboardisty

Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.
Neohrožovat a nepoškozovat může znamenat:

 •     nešermovat hůlkami
 •     správně nosit lyže
 •     nedělat si z lidí na sjezdovce slalom
 •     dát prostor dětem a začátečníků atp.

2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy

Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit na dohled. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svým schopnostem, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům, jakož i hustotě provozu.
Přizpůsobit se znamená:

 •     jako začátečník nejezděte na černou
 •     udržujte vzdálenosti, v jakých umíte zabrzdit
 •     když je mlha nebo hustě sněží, jeďte pomalu
 •     před zlomem nebo zatáčkou sjezdovky vždy zpomalte
 •     nezávoďte atp.

3. Volba jízdní stopy

Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.
Při předjíždění tedy myslete na:

 •     nepředvídatelný pohyb lyžaře před vámi
 •     sledujte směr a rychlost pohybu předjížděného
 •     pozor na nečekané zabrzdění
 •     nepředjíždějte těsně na kraji sjezdovky
 •     hlídejte si záda, doporučuji průběžně zastavovat atp.

4. Předjíždění

Předjíždět se může shora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.
Jak na to:

 •     oblouk zespodu je protažení oblouku zpět do kopce
 •     pozor na dlouhé rychlé oblouky, nemusíte vidět šusaře přijíždějícího shora
 •     dívejte se i do stran, nejen dopředu
 •     když vidíte lyžaře nebo snowboardistu, on vás vidět nemusí atp.

5. Vjíždění a rozjíždění

Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí pohledem nahoru a dolů přesvědčit, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.
Jak se tedy rozhlížet a rozjíždět:

 •     podívejte se nahoru, jestli se někdo neřítí
 •     i zespodu můžete čekat rolbu nebo skútr
 •     rozjíždějte se plynule nejlépe u kraje sjezdovky
 •     pozor v zákrutách a na zlomech svahu, je tam špatně vidět
 •     u křížení sjezdovek nebo cest vždy zpomalte atp.

6. Zastavení

Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.
Kde a jak se tedy vyhnout:

 •     po pádu ihned sledujte, kdo jede shora
 •     nazouvejte a zouvejte se u kraje sjezdovky
 •     zastavujte vždy nad zlomem sjezdovky
 •     v zatáčce zastavujte na jejím vnějším okraji
 •     pozor na "trychtýřový" efekt v úzkých úsecích, nezastavujte tam
 •     nestůjte pod ledovými plotnami nebo boulemi atp.

7. Stoupání a sestup

Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.
Co nám jinak hrozí

 •     na trati se jezdci těžko uskakuje
 •     uprostřed vás nikdo nečeká, tomu odpovídá rychlost jejich jízdy
 •     při kraji choďte i pro ztracené věci po pádu
 •     vždy sledujte, kdo jede shora

8. Respektování značek

Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.

 •     zpomalujte s odstupem od značek
 •     značka může být hranicí mezi legálně x nelegálně
 •     při porušení značek jste v tom sami, zapomeňte na pojištění
 •     pozor na spadlé značky nebo provazy, nemusí být vidět atp.

9. Chování při úrazech

Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.

 •     při nehodě se dotyčných zeptejte na jejich stav
 •     pozor na šokový stav zraněných, není objektivní
 •     zavolat horskou službu ještě nikomu neublížilo, i to je pomoc
 •     pokud si nejste jisti, sledujte základní životní funkce
 •     nehodu označte zkříženými lyžemi 
 •     atp.

10. Povinnost prokázat se

Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek, nebo účastník, ať odpovědný, nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

 •     vaše svědectví může poškozenému pomoci
 •     některá zranění se zjistí později, těžko pak něco dokážete
 •     ujetí od nehody se nevyplácí a je tvrdě postihováno
 •     neriskujte zkaženou dovolenou a vždy s horskou službou spolupracujte atp.

Ten kdo poruší toto desatero může být ze svahu vykázán!!!

Pokyny pro cestující přepravované v zimním období

Čl. 1 Všeobecná ustanovení

 • Cestující je povinen dodržovat ustanovení tohoto dokumentu, všechny pokyny a instrukce pověřených osob a pracovníků lanové dráhy v provozu. Nedodržení těchto ustanovení může mít za následek ohrožení vlastní bezpečnosti, bezpečnosti ostatních cestujících, bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy.
 • Dle platného úředního povolení k provozování drážní dopravy jsou v zimním období přepravováni pouze lyžaři. Lyžaři jsou ti cestující, kteří používají lyžařské vybavení upevněné na nohy (lyže, snowboard, krátké lyže, běžecké lyže). Provozovatel vleku má možnost udělení výjimky.
 • Provozovatel drážní dopravy si vyhrazuje právo umožnit v přechodném období letního a zimního provozu při dodržení bezpečnosti cestujících a drážní dopravy, společnou přepravu pěších cestujících a lyžařů.

Čl. 2 Podmínky pro přístup a přepravu

 • Lanová dráha a lyžařské vleky jsou v provozu pro veřejnost denně podle platného jízdního řádu schváleného MěÚ Sedlec-Prčice.
 • Zahájení denního provozu je v 9:00 hodin. Ukončení denního provozu je v 16:00 hodin. Dle jízdního řádu až do ukončení denního provozu.
 • Jízdní doklad (dále jen jízdenka) lze zakoupit na pokladnách u nástupu na lanovou dráhu a na pokladně u nástupu na horní kotvu, je-li tato v provozu. Jízdenky jsou platné v celém areálu SKI RELAX MONÍNEC.
 • Přeprava se provádí v rámci smlouvy mezi provozovatelem (dopravcem) MONÍNEC s.r.o. a cestujícími. Smlouva je vyjádřena ve formě jízdního dokladu (jízdenky). Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že projde vstupními turnikety a vstoupí do označeného prostoru před nástupištěm, přístupného jen s platnou jízdenkou.
 • Jízdenka se vkládá do turniketu ve směru šipek vyznačených na jízdence. Čipová karta se přiloží ke čtecímu zařízení turniketu.
 • Přeprava se může uskutečnit pouze tehdy, jestliže jsou lanové dráhy a lyžařské vleky připraveny pro přepravu cestujících podle provozních předpisů, jinak je přístup do zařízení zakázán.

Čl. 3 Chování cestujících sedačkové lanové dráhy

 • Cestující se musí při nástupu, přepravě a výstupu chovat tak, aby neohrožovali vlastní bezpečnost, bezpečnost jiných cestujících, ani zařízení lanové dráhy a nenarušovali tak průběh provozu.
 • Cestující smí vstupovat pouze do těch prostorů a na ty části zařízení lanové dráhy, kam je dovoleno vstupovat podle značek (piktogramů) nebo podle pokynů pracovníků lanové dráhy.
 • Cestující musí nastupovat a vystupovat pouze v místech k tomu určených.
 • Cestující smí vstupovat do nástupního prostoru pouze tehdy, jsou-li přítomni pracovníci lanové dráhy.
 • Cestující musí dodržovat pokyny pracovníků LD vyjádřené ústně nebo posunky a pokyny vyjádřené formou značek (piktogramů).
 • Cestující, kteří potřebují pomoc při nastupování, nebo vystupování to musí oznámit pracovníkům lanové dráhy v provozu stanice, nebo to musí dát zřetelně najevo jiným vhodným způsobem.
 • Cestující musí neprodleně opustit výstupní prostor lanové dráhy.
 • Děti s výškou menší než 1,25 m mohou být přepravovány pouze s doprovodem. Doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dětem s nimi přepravovanými nezbytnou pomoc. Doprava skupin dětí může být předmětem zvláštní dohody s provozovatelem lanové dráhy.
 • Před nastupováním musí cestující vytáhnout své ruce z poutek lyžařských holí, hole musí držet v jedné ruce a po dobu jízdy je mít položené vodorovně na kolenou.
 • Jestliže jsou cestující přepravováni s nasazenými lyžemi, lyže se zvednutými špičkami nahoru musí být drženy rovnoběžně ve směru jízdy a položeny na opěrkách pro nohy.
 • Cestující musí dávat pozor na okamžik nástupu a pečlivě dodržovat pokyny pracovníků lanové dráhy.
 • Cestující, který nebyl schopen řádně nastoupit, musí neprodleně opustit přepravní prostor.
 •  Cestující musí po nástupu na sedačku zavřít pojistnou zábranu. Ta musí být podle značek (piktogramů), umístěných na traťových podpěrách lanové dráhy, otevřená nebo zavřená. Každý cestující musí dávat pozor na cestující na téže sedačce.
 • Je zakázáno skákat ze sedačky a to i v případě déle trvajícího zastavení zařízení lanové dráhy. Cestující musí vyčkat na pokyny pracovníků lanové dráhy.
 • Cestující se nesmí houpat na sedačkách a způsobovat tak jejich kývání.
 • Cestující se nesmí dotýkat předmětů nacházejících se vně sedaček.
 • Cestující nesmí shazovat a vyhazovat předměty ze sedačky.
 • Před vystupováním se cestující musí přesvědčit, zda nejsou zachyceni součástí výstroje k sedačce (popruhy batohu, části oděvu, šňůrky bundy a pod.), nebo jinak omezeni v pohybu.
 • Jestliže cestující nevystoupí na výstupním místě, musí zůstat na sedačce sedět a čekat na pokyny pracovníků lanové dráhy.
 • Jakmile byla jízda ukončena, musí cestující opustit prostor určený pro výstup ve směru určeném značkami.
 • Cestující nesmí kouřit ve stanicích, ani při jízdě na trati lanové dráhy.
 • Cestující nesmí zneužívat zařízení k zastavení chodu lanové dráhy.
 • Cestující nesmí poškozovat nebo znečišťovat zařízení lanové dráhy.

ČL. 4 Chování cestujících lyžařského vleku

 • Přeprava dospělého a dítěte na jednom vlečném závěsu je dovolena, jestliže dítě jede na vlastních lyžích.
 • Před nastupováním musí cestující (s výjimkou doprovodu osob s omezenou schopností pohybu), vytáhnout své ruce z poutek lyžařských holí, a hole držet v jedné ruce.
 • Během jízdy nesmí cestující svévolně vyjíždět z vlečné stopy, nesmí jezdit slalom ani pouštět vlečný závěs.
 • Je zakázáno chytat vlečné závěsy na trati.
 • Při pádu musí cestující uvolnit vlečný závěs a opustit trať co nejrychleji.
 • Při vystupování musí cestující uvolnit vlečný závěs v určeném místě a okamžitě opustit výstupní prostor v označeném směru.
 • Je zakázáno používat vlečnou stopu pro jízdu směrem dolů.
 • Je zakázáno křižovat vlečnou stopu mimo místa k tomu určená.

Čl. 5 Osoby s omezenou schopností pohybu

Osoby s omezenou schopností pohybu a tělesně postižení mohou být přepravováni za těchto podmínek.

 • Oznámí tuto skutečnost provozním pracovníkům lanové dráhy a předem dohodnou možnosti a způsob přepravy, vzhledem k druhu jejich postižení.
 • Osoby s omezenou schopností pohybu a tělesně postižení mohou být přepravováni pouze s doprovodem. Doprovázející osoba musí být schopna poskytnout přepravované tělesně postižené osobě, po dobu jízdy nezbytnou pomoc.
 • Potřebují-li, zvláštní pomoc nebo použití zvláštních prostředků, musí to odpovídat provozním předpisům a možnostem provozovatele tak, aby nedošlo k ohrožení jejich vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních cestujících.

Čl. 6 Lyžařské vybavení, zavazadla a zvířata

 • Cestující smí s sebou přepravovat jeden kus příručního zavazadla (snadno přepravitelné, lehké a skladné) spolu s jednou sadou lyžařského vybavení a holí.
 • Přeprava jiných druhů zavazadel a jiných předmětů může být dovolena, jestliže tím není ohrožena bezpečnost osob a zařízení.
 • Zvířata mohou být přepravována, pokud tím není nepříznivě ohrožen bezpečný provoz a pokud majitel zvířete má při přepravě zvíře pod kontrolou a ostatním cestujícím to nezpůsobuje potíže (vodítko, košík).

Čl. 7 Vyloučení z přepravy

Z přepravy mohou být vyloučeny:

 • osoby, které nedodržují platné právní předpisy a podmínky přepravy,
 • osoby, které se nepodřídí pravidlům bezpečnosti a pořádku, které vydal dopravce, nebo pokynům pracovníků lanové dráhy,
 • osoby, které pro svůj stav nebo chování ohrožují bezpečnost, nebo veřejný pořádek.

Čl. 8 Úrazy a mimořádné provozní události

 • Při dlouhém zastavení na trati musí cestující zachovat klid a čekat na instrukce provozních pracovníků. Vozy lanové dráhy mohou cestující opustit pouze tehdy, jestliže jsou o to provozními pracovníky požádáni.
 • V případě havárie nebo mimořádné provozní události musí být o této skutečnosti cestující ihned informováni provozními pracovníky.
 • Stížnosti u provozovatele mohou být podávány buď ústně, nebo písemně vedoucímu provozu lanových drah a lyžařských vleků.

Přepravní řád

SKI RELAX MONÍNEC vydává k zajištění činnosti a zabezpečení provozu na dopravních zařízeních a sjezdových tratích v souladu s platnými právními předpisy České Republiky tento přepravní řád platný od 1. 12. 2014.
 

Provozní doba dopravních zařízení
Denně: 09.00–16.00
Večerní lyžování: 18.00–21.00

Jízdenky

 • Prodej časových jízdenek je možný 15 minut před vyznačenou platností – 08.45 hod.
 • Zakoupením jízdenky se účastníci přepravy zavazují respektovat pokyny, doporučení, omezení a nařízení obsažená v přepravním řádu SKI RELAX MONÍNEC.
 • Při nedodržování přepravního řádu, zejména při předbíhání a při jízdě mimo vyznačené tratě, si provozovatel vyhrazuje právo vyloučit takového účastníka z přepravy.
 • Nositel jízdenky je povinen předložit ji na požádání ke kontrole pracovníkům SKI RELAX MONÍNEC za ztracené jízdenky se náhrady neposkytují.

Slevy jízdného

 • Dětské jízdné je platné pro děti do 14 let včetně. Pro děti je platná sleva 25 %
 • Pro děti v doprovodu osoby starší 15 let je platná sleva 50 %
 • Děti do 4 let v doprovodu osoby starší 15 let mají jízdné zdarma
 • Pro seniory starší 60let je platná sleva 30 %
 • Pro seniory starší 70 let je jízdné zdarma
 • Držitelé karty ZTP mají nárok na slevu 50 %

Omezení přepravy

 • V případě nepříznivého počasí, nebo nadměrné rychlosti větru je provozovatel povinen, v zájmu bezpečnosti cestujících, omezit přepravní kapacitu dopravních zařízení, nebo dopravní zařízení uzavřít.
 • Dopravní zařízení je nutné uzavřít v případě výpadku elektrické energie. Nouzové pohony LD slouží pouze k dopravení cestujících do nejbližší stanice v případě výpadku elektrické energie nebo při poruše lanové dráhy.

Technický provoz na sjezdových tratích

 • Úprava sjezdových tratí se provádí po ukončení provozu dopravních zařízení.
 • Sjezdové tratě jsou pro veřejnost uzavřeny v době od 16.30 do 18.00 hod. a od 21.30 do 09.00 hod. Provozovatel SKI RELAX MONÍNEC si vyhrazuje právo na uzavření sjezdových tratí pro veřejnost i mimo uvedené hodiny.
 • Podle sněhových a povětrnostních podmínek je nutné provádět technické zasněžování sjezdových tratí a jejich úprava i za provozu. Sjezdová trať musí být označena výstražnou tabulí. V nástupních a vrcholových stanicích dopravních zařízení musí být vyvěšeny výstražné tabule.
 • Stroje na úpravu sjezdových tratí musí mít zapnutá výstražná světla.
 • Překážky na sjezdových tratích (sněžná děla, hadice, kabely) musí být viditelně označeny oplůtkem nebo bezpečnostní matrací.
 • Při provozu sněžných děl je nutno přizpůsobit rychlost jízdy kvalitě produkovaného sněhu, neohrožovat další lyžaře, nepřejíždět hadice ani kabely a nemanipulovat se sněžnými děly.

Pokyny pro užívání sjezdových tratí

 • Vzájemný ohled: Všichni lyžaři a snowboardisté se musí na sjezdové trati chovat tak, aby neohrožovali ostatní.
 • Kontrola rychlosti a chování: Rychlost jízdy a chování na sjezdové trati musí odpovídat osobním schopnostem a obecným podmínkám jako je například počasí, stav sjezdové trati, hustota lyžařského provozu apod.
 • Volba směru jízdy: Lyžaři a snowboardisté, kteří jsou nahoře na trati, jsou v postavení, které jim umožňuje přehled, a proto si mohou určit směr jízdy. Směr jízdy musí zvolit tak, aby neohrozili ty, kteří jsou níže.
 • Předjíždění: Každý může být předjížděn shora, zprava i zleva avšak pouze v přiměřené vzdálenosti. Nikdo nesmí být omezován a ohrožován.
 • Zahájení jízdy a křížení: Při zahájení jízdy, po pauze, nebo na křížení tratí se každý musí vizuálně přesvědčit, že trať je nad ním i pod ním volná.
 • Zastavení: Zastavení v úzkých, nebo nepřehledných místech sjezdové trati je nebezpečné. Po pádu, musí být trať co nejrychleji uvolněna. Zákaz zastavení platí v celé délce přemostění komunikace.
 • Pohyb bez lyží: Je-li nevyhnutelnýý, je nutné jít zásadně na okraji sjezdové trati a to jak nahoru, tak i dolů. Chodec nesmí ohrožovat ostatní svým vybavením ani vlastním tělem.
 • Respektování informací značení a výstrah: Je nutné respektovat všechny informace o počasí, stavu sjezdových tratí, sněhových podmínkách a uzávěrách tratí. Je nutné respektovat značky a výstrahy.

Přísný zákaz jízdy mimo sjezdové trati.


Zvláštní upozornění

 • Pomoc: Při nehodě a zranění musí její účastníci poskytnout pomoc, zejména tím, že přivolají nejbližšího pracovníka areálu a jsou-li požádáni, pomohou při zásahu.
 • Identifikace: Svědci a účastníci nehody jsou povinni pracovníkům areálu nebo jiné odpovědné osobě poskytnout osobní údaje, nutné k zajištění dalšího ošetření.
 • Při nedodržování přepravního řádu, zejména při předbíhaní a při jízdě mimo vyznačené sjezdové tratě bude vůči takové osobě postupováno podle příslušných ustanovení českých právních norem. Provozovatel dopravních zařízení si navíc vyhrazuje právo v těchto případech vyloučit takového účastníka z přepravy.
 • Bez souhlasu vedení SKI RELAX MONÍNEC je zakázána komerční výuka lyžování na sjezdových tratích.
 • Tréninky lyžařů, snowboardistů nebo skibobistů jsou možné uskutečnit pouze na uzavřené, nebo vytyčením oddělené sjezdové trati, po předchozí domluvě s vedením SKI RELAX MONÍNEC.
 • Návštěvníci jsou povinni seznámit se s tímto přepravním řádem.

Smluvní přepravní podmínky

Monínec s.r.o. na základě zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen Přepravní řád) vydává tyto:

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

pro veřejnou drážní osobní dopravu na visuté lanové dráze areálu SKI RELAX MONÍNEC (dopravce).
Platí od 1. 11. 2014

Čl. 1 Všeobecné ustanovení

 • Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob, zavazadel a živých zvířat na visuté lanové dráze MONÍNEC v areálu SKI RELAX MONÍNEC a stanovují podmínky pro tuto přepravu.
 • Dle platného úředního povolení k provozování drážní dopravy jsou v zimním období přepravováni pouze lyžaři. Lyžaři jsou ti cestující, kteří používají lyžařské vybavení upevněné na nohy (lyže, snowboard, krátké lyže, běžecké lyže). V letním období jsou přepravováni pouze pěší cestující.
 • Provozovatel drážní dopravy si vyhrazuje právo umožnit v přechodovém období letního a zimního provozu při dodržení bezpečnosti cestujících a drážní dopravy, společnou přepravu pěších cestujících a lyžařů.
 • Cestující je na základě uzavřené přepravní smlouvy povinen dodržovat podmínky přepravního řádu, těchto smluvních přepravních podmínek a ceníku jízdného.
 • Pověřená osoba dopravce vybavená služebním průkazem dopravce (pracovník LD), je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti a k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy.
 • Dopravce informuje cestující o dopravě a jejich změnách. Informace dopravce jsou poskytovány na jednotlivých pokladnách a v prostoru nástupišť lanových drah.

Čl. 2 Vznik a splnění smlouvy o přepravě osob

 • Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že vstoupí do označeného prostoru za turnikety, který je přístupný jen s platným jízdním dokladem. Tento prostor je vymezen odbavovacím zařízením (turnikety) a vstupními brankami na nástupiště lanové dráhy. Pro přepravu na lanové dráze Monínec platí jízdní doklad, vydaný některou z pokladen areálu SKI RELAX MONÍNEC.

Čl. 3 Jízdní doklad

 • Cestující je povinen po celou dobu plnění přepravní smlouvy mít u sebe platný jízdní doklad, jímž se při kontrole jízdních dokladů prokazuje.
 • Platným jízdním dokladem je:

jízdenka pro jednotlivou jízdu jedním nebo oběma směry,

jízdenka časová opravňující k více jízdám po dobu její platnosti na všech dopravních zařízeních areálu SKI RELAX MONÍNEC,

jízdenka bodová, opravňující k více jízdám podle počtu zakoupených bodů.

 • Neplatný jízdní doklad je pověřená osoba dopravce oprávněná odebrat v případech, kdy:

je jízdní doklad používán bez vyžadované fotografie,

je jízdní doklad poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,

údaje na jízdním dokladu neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,

je jízdní doklad použit neoprávněnou osobou,

uplynula doba platnosti jízdního dokladu,

jízdní doklad není originálem.

Čl. 4 Placení jízdného, ceny za přepravu spoluzavazadla a přirážek

 • Cestující za jízdenky platí jízdné ve výši stanovené ceníkem jízdného. Cestující neplatí za přepravu příručního zavazadla (snadno přepravitelného, lehkého a skladného).
 • Druhy jízdních dokladů, ceny jízdného, ceny za přepravu zavazadel jsou stanoveny v ceníku jízdného.
 • Jízdenka je platná, jde-li o originál, vydaný dopravcem a obsahuje:

obchodní jméno dopravce, který uzavírá přepravní smlouvu,

region, ve kterém má platnost,

výši jízdného, druh jízdného, případně výši slevy,

údaj o době platnosti, výpis některých údajů ze smluvních podmínek umožňující správnost jejího použití.

 • Pro vstup do označeného prostoru za turnikety, před nástupištěm je cestující povinen mít platnou jízdenku.
 • Cestující je povinen před nástupem projít turniketem (odbavovacím zařízením), které jízdenku zkontroluje a eviduje.
 • Náhrada jízdného, za nevyužitý jízdní čas z časové jízdenky se poskytuje v případě:

zranění, které si způsobil cestující při lyžování na sjezdových tratích v areálu SKI RELAX MONÍNEC,
doložení dokladu od lékaře a to pouze pokud se jedná o vícedenní jízdenku,
v případě, že přepravní kapacita všech dopravních zařízení SKI RELAX MONÍNEC, která jsou v daném období v provozu pro veřejnost, klesne o 60 %, po dobu delší než 2 hodiny,
v případě poškození jízdenky, které nebylo zaviněno cestujícím.

 • Výpočet náhrady jízdného: podíl ceny vrácené jízdenky a počtu hodin, po které by mohla být využita (8 hodin na 1 den), je násoben počtem nevyužitých hodin.
 • Nárok na vrácení jízdného zaniká v případě:

ztráty jízdenky,

porušení smluvních přepravních podmínek,

nedodržení podmínek Mezinárodní lyžařské federace.

Čl. 5 Přeprava dětí a seniorů

 • Děti s výškou menší než 1,25 m mohou být přepravovány pouze s doprovodem, doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dětem s ní přepravovanými nezbytnou pomoc, doprava skupin dětí může být předmětem zvláštních ustanovení.

Čl. 6 Přeprava zavazadel, lyžařského vybavení, dětských kočárků, jízdních kol a zvířat

 • Cestující neplatí za přepravu příručního zavazadla (snadno přepravitelného, lehkého a skladného) a jedné sady lyžařského vybavení včetně holí. Cestující si sám zajišťuje naložení i vyložení tohoto zavazadla.
 • Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození sedačky, jakož i újmu na životě a zdraví osob, nebo na jejich majetku a věci neskladné, které by zasahovaly do průjezdného profilu dráhy. A to zejména:
 1. nabitá zbraň,
 2. věc výbušná,
 3. věc jedovatá, radioaktivní, těkavá a žíravá,
 4. věc, kterou nelze na vozidle vzhledem k jeho rozměrům umístit.
 • Je umožněna přeprava pouze skládacího dětského kočárku, který lze umístit na sedačku. Ten může vzít s sebou cestující s dítětem jako příruční zavazadlo, bezplatně.
 • Cestující si může vzít sebou jízdní kolo jako příruční zavazadlo bezplatně. Jízdní kolo je přepravováno na zvláštním závěsu sedačky k tomu určeném.
 • Cestující je povinen při přepravě jízdní kolo předat pracovníkům lanové dráhy k umístění kola na zvláštní závěs sedačky a po výstupu kolo opět převzít.
 • Pracovník lanové dráhy je oprávněn přepravu zavazadla, dětského kočárku nebo jízdního kola odmítnout v případě, kdy jej není možné umístit na sedačku z důvodů velké hmotnosti nebo rozměrů.
 • Přeprava jiných druhů zavazadel a jiných předmětů může být dovolena, jestliže tím není ohrožena bezpečnost osob a zařízení.
 • Přeprava živých zvířat je omezena pouze na drobná zvířata. Cestující plně zodpovídá za bezpečnost zvířete, které drží na klíně. Zvíře nesmí svým chováním ohrožovat cestující, ani pracovníky lanové dráhy, nebo být na obtíž ostatním cestujícím.

Čl. 7 Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace, přeprava osob na vozíku pro invalidy

 • Na sedačkách lanové dráhy je možná přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace za těchto podmínek:

Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace je možná pouze v letním období a pouze v doprovodu alespoň jedné osoby starší 18 let.
Doprovod osoby s omezenou schopností pohybu musí informovat obsluhu lanové dráhy o požadavku na přepravu před nástupem na sedačku a dále dbát pokynů obsluhy.
Na základě požadavku doprovodu osoby s omezenou schopností pohybu a orientace zabezpečí pracovník lanové dráhy nástup a o této skutečnosti vyrozumí protější stanici.
Na sedačce lanové dráhy lze v zimním období přepravovat osoby na speciálním vozíku, který umožňuje lyžování.
Speciální invalidní vozík lze přepravovat pouze takový, který je možné umístit na sedačku a to po dohodě s pracovníky lanové dráhy.
Je zakázáno přepravovat lyžaře a pěší cestující na sedačkách jednoho vozu (s výjimkou doprovodu osob s omezenou schopností pohybu).

Čl. 8 Vztahy mezi dopravcem a cestujícími

 • Povinnosti dopravce

V zájmu řádné péče o cestující je dopravce při poskytování přepravních služeb povinen:

podávat informace o jízdních řádech, o cenách a vyhlášení přepravních podmínek na místech k tomu určených (pokladny, prostory nástupu),

označit místa, která slouží k prodeji jízdenek,

označit místa, která slouží k odbavení a kontrole jízdenek,

označit místa, která slouží k řazení cestujících a k vlastnímu nástupu nebo výstupu na sedačku,

podávat informace o provozu lanové dráhy a o klimatických podmínkách na místech k tomu určených (pokladny, prostory nástupu, zařízení informačního systému),

zajišťovat čistotu a pořádek, případně osvětlení prostor nástupu a výstupu.

 • Povinnosti cestujících

Cestující je povinen chovat se s ohledem na druh dopravního zařízení tak, aby neohrožoval ani vlastní bezpečnost, bezpečnost zařízení ani jiných cestujících nebo prostředí a tak nerušili hladký provoz.
Zakoupit jízdenku, před nástupem na dopravní zařízení projít turniketem (odbavovacím zařízením), které jízdenku zkontroluje a eviduje.
Mít u sebe platnou jízdenku a na požádání pracovníka lanové dráhy se jí prokázat.
Dbát pokynů pracovníků lanové dráhy a piktogramů na dráze.
Zachovávat v místech nástupu, výstupu a při přepravě na dráze pořádek, neohrožovat svým chováním zdraví a bezpečnost ostatních cestujících ani bezpečnost a plynulost veřejné osobní dopravy.
Zajistit se zábranou proti vypadnutí na sedačkové lanové dráze a tuto zábranu před výstupem otevřít.
Neznečisťovat ostatní cestující nebo sedačky, jakož i prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním.
Cestující se musí při nástupu, přepravě a výstupu chovat tak, aby neohrožovali vlastní bezpečnost, bezpečnost jiných cestujících, ani zařízení lanové dráhy a nenarušovali tak průběh provozu.
Cestující smí vstupovat pouze do těch prostorů a na ty části zařízení lanové dráhy, kam je dovoleno vstupovat podle značek (piktogramů) nebo podle pokynů pracovníků lanové dráhy.
Cestující musí nastupovat a vystupovat pouze v místech k tomu určených.
Cestující smí vstupovat do nástupního prostoru pouze tehdy, jsou-li přítomni pracovníci lanové dráhy.
Cestující musí dodržovat pokyny pracovníků LD vyjádřené ústně nebo posunky a pokyny grafické vyjádřené formou značek (piktogramů).
Cestující, kteří, potřebují pomoc při nastupování, nebo vystupování to musí oznámit pracovníkům lanové dráhy v provozu stanice, nebo to musí dát zřetelně najevo jiným vhodným způsobem.
Děti s výškou menší než 1,25 m mohou být přepravovány pouze s doprovodem. Doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dětem s nimi přepravovanými nezbytnou pomoc. O dopravu skupin dětí musí být požádáno a může být předmětem zvláštní dohody s provozovatelem lanové dráhy.
Na sedačce smí být přepravováni pouze dva pěší cestující.
Cestující musí dávat pozor na okamžik nástupu a pečlivě dodržovat pokyny pracovníků lanové dráhy.
Cestující, který nebyl schopen řádně nastoupit, musí sedačku neprodleně opustit.
Cestující musí po nástupu na sedačku zavřít pojistnou zábranu. Ta musí být podle značek (piktogramů), umístěných na traťových podpěrách lanové dráhy, otevřená nebo zavřená, každý cestující musí dávat pozor na cestující na téže sedačce.
Je zakázáno skákat ze sedačky a to i v případě déle trvajícího zastavení zařízení lanové dráhy. Cestující musí vyčkat na pokyny pracovníků lanové dráhy.
Cestující se nesmí houpat na sedačkách a způsobovat tak jejich kývání.
Cestující se nesmí dotýkat předmětů nacházejících se vně sedaček.
Cestující nesmí shazovat a vyhazovat předměty ze sedačky.
Před vystupováním se cestující musí přesvědčit, že nejsou nějakým způsobem zachyceni součástí výstroje k sedačce (popruhy batohu, části oděvu, šňůrky bundy apod.) nebo jinak omezeni v pohybu.
Jestliže cestující nevystoupí na výstupním místě, musí zůstat sedět na sedačce a čekat na pokyny pracovníků lanové dráhy.
Jakmile byla jízda ukončena, musí cestující opustit prostor určený pro výstup ve směru určeném značkami.
Cestující nesmí kouřit ve stanicích, ani při jízdě na trati lanové dráhy.
Cestující nesmí zneužívat zařízení k zastavení chodu lanové dráhy.
Cestující nesmí poškozovat, nebo znečišťovat zařízení lanové dráhy.
Cestujícím není dovoleno zejména:
Cestující nesmí otevírat za jízdy zábranu sedačky proti vypadnutí.
Cestující nesmí vyhazovat ze sedačky předměty nebo je nechat vyčnívat.
Cestující nesmí bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu na sedačky.
Cestující nesmí poškozovat sedačky, jakož i prostory a zařízení pro cestující.
Ohrozí-li cestující porušením svých povinností pracovníky lanové dráhy, jedná se o přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Čl. 9 Používání bezpečnostních, dorozumívacích a ovládacích zařízení

 • Bezpečnostní a ovládací zařízení, určená pro ovládání cestujícími a umístěná na místech přístupných veřejnosti, smí cestující používat pouze v případě, jde-li o bezprostřední ohrožení života nebo zdraví.
 • Cestujícím je zakázáno zneužívat zařízení k zastavení chodu lanové dráhy.

Čl. 11 Ostatní ustanovení úrazy a mimořádné události

 • Informace o provozní době, jízdních řádech, cenách, večerním lyžování, mimořádných jízdách a sportovních akcích, které mohou ovlivnit provoz dopravních zařízení, jsou uvedeny na prodejních místech a v informačním systému.
 • Při dlouhém zastavení na trati musí cestující zachovat klid a čekat na instrukce provozních pracovníků. Vozy lanové dráhy mohou opustit pouze tehdy, jestliže jsou o to požádáni provozními pracovníky.
 • V případě havárie nebo mimořádné provozní události musí být o této skutečnosti cestující ihned informováni provozními pracovníky.
 • Stížnosti u provozovatele mohou být podávány buď ústně, nebo písemně u vedoucího provozu lanových drah.

Čl. 12 Závěrečné ustanovení

 • Tyto smluvní přepravní podmínky jsou platné pro přepravu cestujících a zavazadel u dopravce MONÍNEC s.r.o. od 1. 12. 2008.
 • Výňatek podstatné části Smluvních přepravních podmínek je zveřejněn v prostorách nástupních stanic lanových drah a na stránkách www.moninec.cz
 • Úplné znění smluvních přepravních podmínek je k dispozici cestujícím na pracovišti dopravce, tj. na dolních stanicích lanových drah a všech pokladnách.

Krizová telefonní čísla

Krizová telefonní čísla

Hasiči (HZS): 150
Lékařská záchranná služba: 155
Policie ČR: 158
Integrovaný záchranný systém: 112
Policie ČR Votice: +420 974 871 760
HZS Tábor – dispečink: +420 950 221 109
+420 950 221 110
HZS Tábor – pplk. Ing. Hojsák Petr: +420 725 035 500
Hasiči Příbram: +420 950 831 111
Hasiči Sedlec-Prčice: +420 602 666 150
Středočeská energetická – pohotovost: +420 840 850 860
ČEZ – linka pro VIP zákazníci: +420 317 834 384
Městský úřad Sedlec-Prčice: +420 739 588 626
+420 722 128 780
Služby Sedlec-Prčice Kaňka: +420 7733 193 690
Ředitel areálu Monínec s.r.o.: +420 603 239 666
Vedoucí střediska služeb: +420 739 396 227
Náčelník LD: +420 739 396 227
Drážní inspekce Plzeň – Petr Mencl: +420 736 521 058
Drážní inspekce Praha – dispečink: +420 736 521 001