Mýty a skutečnost o technickém zasněžování

01. prosince 2019

Diskuze o správnosti využití technického zasněžování dnes nevedou jen vodohospodáři a ekologové, ale ve velkém měřítku se do nich zapojuje i široká veřejnost. Ve skutečnosti je však vliv zasněžování na přírodu naprosto minimální.

V první řadě je voda, využívaná pro technické zasněžování odebírána z povrchových toků jako jsou řeky, potoky, přehrady a nádrže. Na Monínci odebíráme vodu z místních kaskádovitých rybníků. Voda však není spotřebována, je pouze zadržena v krajině. Na jaře se v drtivé většině opět vrací do stejného povodí, odkud byla čerpána.

Množství vody spotřebované pro technické zasněžování

Odběr vody pro zasněžování je pouze 0,2 % z celkového množství odběru povrchových vod v ČR. Mnohem větším problémem je zavlažování trávníků a napouštění bazénů, kde se navíc často používá pitná voda.

1 ha sjezdovky = 1000 m3 vody

Odběr vody pro zasněžování v ČR = cca 3 mil. m3*
Celkový odběr povrchových vod v ČR = 1250 mil. m3

*potvrzeno evidencí Ministerstva zemědělství ČR

Je nedostatek vody, ale v lyžařských areálech se vesele zasněžuje

Nikoli. Pro odběr povrchových vod musí být vždy dodržen minimální zůstatkový průtok. Jsou pevně stanoveny limity pro její odběr. Kontroly provádí Česká inspekce životního prostředí a příslušné vodoprávní úřady.

Voda se ze sjezdovky odpaří

Toto tvrzení pochází hlavně z alpských středisek, kde se využívá velké množství akumulačních nádrží, ze kterých se malá část vody opravdu může odpařit. Ty se v ČR využívají minimálně. Ani tak není jejich použití špatné, záleží hlavně na jejich správném umístění. Největší část vody, která neskončí na sjezdovce, jsou pouze lehké částice – ty ale dopadnou do vzdálenosti maximálně několika desítek metrů od sjezdovky a vodní poměry v povodí neovlivní.

Chemie

Na zasněžování se žádná chemie nepoužívá. Jde o čistou vodu přeměněnou na jiné skupenství pomocí chladného vzduchu.

Pokud chceme posuzovat činnost v lyžařských areálech a dělat z toho širší závěry, je nutno tak činit z určitého nadhledu a komplexně. Tedy nejen z hlediska ochrany přírody, ale je třeba zvažovat celkové dopady této činnosti, včetně celospolečenských souvislostí. Každá lidská činnost zanechává nějakou ekologickou stopu. Z tohoto pohledu jasně převažují pozitivní dopady v oblasti celospolečenského zájmu – zejména udržení a podpora zaměstnanosti a rozvoj cestovního ruchu.

Více zajímavostí si můžete přečíst v Monovinách